skip to Main Content

אנשי המרלבורו של הגולן

רחש של התרגשות עבר בקהל כשהוא נכנס ופסע אל מרכז הזירה בנחת ושלווה השמורות רק לאותם שמכירים בערך עצמם. הצופים סקרו בעניין את גופו הצעיר הבנוי בצורת חץ, את עורו המבריק ששרירים ושומן ניכרים מתחתיו בשילוב מושלם ואת רגליו המאסיביות.…

קורס יסודות בגידול צאן

הקורס יתקיים בחודשים אוקטובר דצמבר - 2021 באולם ההרצאות במשרד החקלאות מחוז העמקים, גלבוע. הקורס מיועד למגדלי צאן, כבשים ועיזים, חדשים, לדור ההמשך ולמגדלים ותיקים, המעוניינים להתעדכן ולהרחיב את הידע בנושאי הגידול השונים בתחום. הקורס יכלול לימוד עיוני ומעשי, תרגול…

צילום: יהודה וינברג

סיכום תצפית זנים ודישון בחיטה לתחמיץ רמת מגשימים 2020-2021

מאת: איציק אברבנאל– שה"מ;אבישי ברט, מאיר שטרל – רמת מגשימים; ד"ר דוד בונפיל -מנהל המחקר החקלאי תקצירלאור ריבוי חלקות החיטה בדרום רמת הגולן, הנקצרות בכל שנה לתחמיץ, נערכה בשדות רמת מגשימים תצפית להשוואה בין זנים המומלצים לתחמיץ,כדי לאתר את הזן…

שימור קרקע, צילום: יהודה וינברג

סיוע כספי לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים

בימים אלה מפרסם משרד החקלאות קול קורא לקבלה של תמיכה בתחומי שימור משאבי הטבע קרקע ומים שבלעדיהם כמובן אי אפשר לגדל ולכן חשוב מאוד לשמור אליהם. התוכנית מחולקת ל 6 מסלולים שכל מסלול מאפשר לקבל מימון חלקי בתחומו, וביניהם פעולות…

מהגולן או מארדואן

התגייסות הגולן למאבק ברפורמה בחקלאות

בתאריך 28/07/21 התקיימה פגישת מרכזי משקים עם ס.ראש המועצה גל גפני וראש המועצה חיים רוקח בנושא התייחסות הגולן כאזור לרפורמה המוצעת בחקלאות. רוקח הציג את המגעים והמהלכים הפוליטים מול משרד החקלאות שהגיעו למבוי סתום ואמר שהצטרף לראשי המועצות וארגוני החקלאים…

נברן השדות

סיכום יום עיון חירום בנושא נברנים ונזקיהם קצרין 1.8.2021

ריכז וסיכם את יום העיון: ד"ר יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות לאור התפרצות גדולה של אוכלוסיות הנברנים בגולן, ערכנו יום עיון לחקלאים ממגזרי המטעים, הכרמים, הגד"ש והמרעה. ביום העיון הצגנו את הבעיות של המכרסמים הללו, את נזקיהם ואת…

גניבות חקלאיות- הנחיות לחקלאים

מאת: אלי יוסף, קב"ט מוא"ז גולן בתקופה זו ישנה עליה במספר הגניבות החקלאיות, הגשת תלונה ודיווח על אירוע יעזור במיגור התופעה. קבלת התלונה תתבצע בשטח או בישוב. פעולות מנע יש לשלט את השטח, לוודא נעילת שערים, אין להשאיר פרי קטוף…

תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה

יישום החלטת ממשלה בנושא הגברת התחרות בשווקי החלב והבקר לבשר במרעה בנושא תמיכה בענף הבקר לבשר המרת מכסים בתמיכות ישירות, אשר נחתמו בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וארגון מגדלי הבקר לבשר.החלטת הממשלה וההסכמים הנ"ל מהווים חלק ממדיניות הממשלה…

Back To Top