skip to Main Content

הרפת והחלב דצמבר 2020

רפת חדשה בגבול מצריםרפת לביא מארחתמחלבת יעקבסמו שנים בהזרעה מלאכותיתהשפעת הסביבה על הפוריותממשק צינון - בזכות התנובה הגבוההאנרגיה מתחדשת - אם יש לך שמשזכיתי ללמוד מישראל עופרמרכז מזון עם חזוןחלוקת אוכל משותפת בדגניותישראל עופר - מדריך, מנהל, ידידמפעל צמח תערובותתבואת…

צילום: ענת זיסוביץ

עלון הנוטע – אוקטובר 2020 – בעיקר תפוח ואגס

ענף התפוח תמונת מצב - ע. זיסוביץ, י. דורוןשולחן תפוח: תוכנית עבודה - ע. לוין, ע.רטנרמיזם התפוח 2030: בדרך אל מטע העתיד, הכנה הנכונה והזן שיביא את הבשורה - ע. קראיןהעשור הבא במטעי התפוח: שיטות העיצוב המתקדמות שעושות את ההבדל…

Back To Top