skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

הערכות לשנת שמיטה

אנו עומדים בפתחה של שנת השמיטה שתתחיל מראש השנה תשפ”ב.
בשנה זו התורה מצווה אותנו לשבות ממלאכות עבודות הקרקע ונאסר לעשות מסחר בפירות.
מאז ומתמיד קיום מצווה זו היווה אתגר גדול לחקלאים ובמיוחד בזמנים בהם הייתה בעיית קיום קשה. בתחילת ההתיישבות החדשה בארץ ישראל לפני כמאה שנה, כשהמושבות הראשונות התחילו לחזור ולהיאחז באדמת ארץ ישראל, עלתה לפני הרבנים שאלת השמיטה,והפתרון המוצע היה למכור את הקרקע לגוי למשך שנה. פתרון זה מכונה “היתר המכירה”. מאז בכל שנת שמיטה אנו משתמשים בהיתר זה כדי לאפשר לחקלאים לעבוד באדמה, ובמיוחד לאפשר את שיווק הפירות.

לאחרונה קיבלתם מהרבנות טופס למילוי באינטרנט לצורך ביצוע המכירה, חקלאי שקיבל את הטופס ימלא אותו וישלח.
מצ”ב קישור למילוי הטופס https://form.jotform.com/211152129914449

מי צריך למכור? כל חקלאי שיש על שמו קרקע רשומה בטאבו או במנהל. חקלאי שמעבד קרקע של אחרים צריך לדאוג להחתים גם את בעלי הקרקע , מלבד החתימה שלו.

ניתן לפנות בשאלות לבירור אלי בטלפון 0522794402,רצוי בשעות הערב.
חשוב מאוד לא לדחות את החתימה לרגע האחרון ולבדוק אצל החברים האחרים במושב האם מילאו את הטופס.

בברכה
הרב ישי סמואל
מושב יונתן

צילום: יהודה וינברג

Back To Top