skip to Main Content

בחינת יעילות קוטלי פטריות כנגד קימחון הנקטרינה Podosphaera pannosa במטעי פירות דרום הגולן

ד"ר ליאור גור, מכון שמיר למחקר; פרופ' משה ראובני, מכון שמיר למחקר ; אביטל כיטוב, רכזת הגנת הצומח, היחידה לחקלאות וחדשנות גולן; כרמית סופר-ארד, מדריכת הגנת הצומח גליל-גולן, שה"מ, משרד החקלאות; דוד כהן-קלס, מדריך הגנת הצומח בראשית;

בשנים האחרונות נצפית עליה בנגיעות במחלת הקימחון במטעי האפרסק והנקטרינה. המחלה גורמת להפחתת הפוטוסינתזה, עצירת הצימוח ופגיעה באיכות הפרי. בעבודה זו נבחנו בניסוי שדה שישה קוטלי פטריות מקבוצות כימיות שונות כנגד קימחון הנקטרינה. כל ששת התכשירים שנבחנו היו יעילים בהשוואה לעצי ביקורת לא מרוססים. חמישה תכשירים הראו יעילות גבוהה של מעל 87%. מאחר ותוצאות אלו התקבלו בניסוי יחיד, בשנה הבאה ייבחנו התכשירים בשנית על מנת לאשש תוצאות ניסוי זה.

דיון ומסקנות

במטרה לשפר את ממשק ההדברה של קימחון הנקטרינה, בניסוי זה בדקנו את יעילותם של שישה קוטלי פטריות מקבוצות כימיות שונות על עצי נקטרינה ממטע פירות דרום הגולן. קוטלי הפטריות שנבחרו מכילים חומרים פעילים המייצגים את הקבוצות הכימיות העיקריות להדברת קימחון, כגון מעכבי תהליך הנשימה של הפטרייה כמו החומר Trifloxystrobin מקבוצת הסטרובילורינים ה QoI (Quinone outside Inhibitors), והחומר Fluxapyroxad מקבוצת ה SDHI (Succinate dehydrogenase inhibitors), או חומרים הפוגעים בחלבונים הכרחיים בתאי הפטרייה כמו החומר Pyriofenone מקבוצת aryl-phenylketones, וכן תערובת כמו בתכשיר 'נתיבו' המכיל גם סטרובילורין וגם מעכב סינטזה של דופן תאי הפטרייה Tebuconazole מקבוצת ה DMI ((DeMethylation Inhibitors.

בניסוי נמצא כי ששת התכשירים הפחיתו באופן מובהק את אחוזי הפירות הנגועים ושטח הפרי הנגוע, אולם בעוד התכשירים 'סרקדיס', 'פלינט', 'פולאר', 'נמרוד' ו'נתיבו', הפחיתו את הנגיעות בקימחון ביעילות גבוהה ביותר, התכשיר קאסורי היה מעט פחות יעיל. יצויין כי התכשיר 'פלינט' המכיל חומר פעיל יחיד מקבוצת הסטרובילורינים הראה יעילות דומה לזה של ה'נתיבו', שהוא , כאמור, תערובת של סטרובילורין וטריאזול. כהמשך לניסוי זה ולניסויים נוספים אנו נבחן האם פחיתה ביעילות חומרים קשורה לעמידות הפתוגנים, או לסיבות אחרות. כתנאי לשמירה על יעילות החומרים והפחתת הסיכון לעמידות, יש לשמור על שימוש בתערובות, ביצוע אלטרנציה בין חומרים מקבוצות שונות, הקפדה על תחזוקה וכיול המרססים וכן על יישום נכון בשטח.

על אף תוצאות הניסוי הנוכחי, המראות מגוון תכשירים המייצגים מגוון קבוצות כימיות בעלות יעילות גבוהה ודומה בהדברת קימחון הנקטרינה, תוצאות אלו הושגו בשנה יחידה של הניסוי ועל כן חזרה נוספת על ניסוי זה מתוכננת לעונה הבאה.

למאמר המלא לחצו כאן…

Back To Top