skip to Main Content

עגבניה לא מהעולם הזה

בתום חודשים ארוכים של עבודה קשה ואין ספור מאמצים, הצליח צוות היחידה לחקלאות שבמכון שמיר לגייס תקציב משמעותי מאוד על מנת להקים שש חלקות מודל חדשות בקנה מידה מסחרי מינימאלי בחוות היישום והמחקר שבאבני איתן.

מטרת המהלך הינה בחינת ענפים חדשים כחלופות רעיוניות חדשות עבור חקלאי הגולן, תוך צמצום מכלול הסיכונים אותם נדרש החקלאי לקחת על עצמו מעצם רכישת מודל אגרוטכני מתקדם שאינו קיים בישראל ו\או בגולן והתאמת המערכות לתנאים המקומיים בקצב המהיר והמקצועי ביותר ע"י אגרונומים וחוקרים מטעם מכון שמיר. עבור יצירת פרוטוקול גידול מדויק לצרכי השטח, מקצה מכון שמיר במהלך שלבי הטמעת המערכות צוות מחקרי מקיף, הכולל פיזיולוג של הצמח, חוקר קרקע מים, פיטופתולוגואנטומולוגיםעל מנת להנגיש למשקי הגולן את המידע המקצועי והנחוץ ביותר.

תודות להפריה וההכוונה המקצועית השוטפת מצד אנשי ההדרכה במשרד החקלאות (שה"מ), נהגה רעיון בחינת המערכות ההידרופוניות של חברהאירופאית מובילה בתחום, המציעה אגרוטכניקה שונה מהקיים בישראל ומיושמת ברחבי העולם בהצלחה רבה. צוות מטעם היחידה לחקלאות וחדשנות בגולן ביקר במספר חוות באירופה במטרה לאסוף רשמים אמתיים מהשטח, ע"י מפגש ישיר עם החקלאים המגדליםמספר שנים בטכנולוגיהזו, בחינת התוצרת החקלאית ופתיחת אפיק התקשרות ראשון בישראל עם חברה זו. בתום תהליך בן מספר חודשים נסגרה העיסקה וחמש מערכות שונות, עושות את דרכן לגולן בימים אלו.

הגישה המונהגת ע"י מנהל מחוז גליל גולן מטעם משרד החקלאות, מר פארוק דבור ואליה שותף עין בעין מכון שמיר, הינה הקמת "חלקות מודל" אשר מהן ניתן להקיש נתוני אמת ביחס למימד הכלכלי והאגרונומי של הגידול אותו רוצים לבחון וליישמו בקרב החקלאים בפרק זמן מהיר.

לצד המערכות הארופאיות, החלה הקמת מערכת הידרופונית שונה המבוססת על שיטת ה " Deep water ", גידול "עלים ירוקים" בברכות והצפת הצמחים במגשים על פני המים.הפרוייקט אופיין והותאם לתנאי דרום הגולן ע"י צוות אגרונומי וניסיון ביצועי ארוך שנים של חברת "המשביר לחקלאי" אשר הקימה בארץ ובעולם שורת מיזמים בתחום זה.
ששת הפרוייקטים החדשים יחד עם חלקת המודל ההידרופונית של חברת TAP הקיימת מזה שנה בחוות אבני איתן, ממצבים את מכון שמיר והגולן כמרכז יישום ופיתוח מוביל בתחום ההידרופוניקה.

היתרונות הבולטים בשיטת העבודה ההידרופונית שנבחנו ויבחנו אל מול הקיים

 1. צמצום משך הגידול (עד 50%).
 2. דיוק ניצולת מים (הפחתה של עשרות אחוזים).
 3. דיוק הזנת הצמח.
 4. צמצום משמעותי בכוח אדם.
 5. הפחתת ריסוסים עד כדי העדר מוחלט.
 6. הארכת תוקף חיי מדף.

בניוזלטר הקרוב נחל לפרט לעומק אודות הגידולים החדשים עצמם ובשלב זה נציגם ברמת הכותרת

 • עגבניות שרי הידרופוניות. מערכות טכנולוגיות אירופאיות
 • פיטאיה הידרופונית. מערכות טכנולוגיות אירופאיות
 • עלים ירוקים. מערכות טכנולוגיות אירופאיות
 • הידרופוני עלים ירוקים שטח פתוח. מערכות טכנולוגיות אירופאיות
 • פלפל, חציל הידרופוני. מערכות טכנולוגיות אירופאיות
 • עלים ירוקים Deep water . המשביר לחקלאי
אוריה רשף – מנהל קשרי חוץ ביחידה לחקלאות וחדשנות
Back To Top