skip to Main Content

בחינת יעילות קוטלי מזיקים כנגד פסילת האגס במטעי רמת מגשימים ומרום גולן, 2023

מאת
אביטל כיטוב, רכזת הגנת הצומח, היחידה לחקלאות וחדשנות גולן;
כרמית סופר-ארד, מדריכת הגנת הצומח גליל-גולן, שה"מ, משרד החקלאות;
דוד כהן-קלס, מדריך הגנת הצומח בראשית;

למאמר המלא לחצו כאן…

תקציר

בעבודה זו בחנו תכשירים קונבנציונליים ותכשירים מופחתי רעלים המיועדים להתמודדות עם פסילת האגס. הפסילה שייכת לקבוצת החרקים מוצצי השיפה המפרישה עודפי סוכרים ('טל דבש') המובילים להתפתחות פייחת. נזקי הפסילה העיקריים הם הפגיעה באיכות הפרי, בפעילותו הפוטוסינתטית של הצמח והפרעה לעבודות במטע. בתנאי סביבה מתאימים וללא זיהוי מוקדם עלולה רמת הנגיעות להתפשט תוך זמן קצר בלבד.

בתצפית זו בחנו את יעילותם של קוטלי ביצים שונים בניסוי מעבדה ובתצפית שטח. מרבית קוטלי הביצים לא הוכיחו יעילות הדברה גבוהה ויש חשד שלחץ סלקציה הוביל להתפתחותה של עמידות. בעקבות התוצאות שהתקבלו, תכשיר ה'אינסגר',המכיל את החומר הפעיל FENOXYCARB השייך למחלקה הכימית של מווסתי הגדילה של חרקים (IGR) נמצא כתכשיר היעיל ביותר לשם הדברת הפסילה.

דיון ומסקנות

במטרה לשפר את ממשק ההדברה של פסילת האגס, בניסוי זה בדקנו את יעילותם של חמישה קוטלי ביצים על ביצי פסילה ממטע מרום גולן וממטע רמת מגשימים בניסוי טבילה. לצורך תיקוף תוצאות המעבדה הצבנו בנוסף תצפית שטח במטע רמת מגשימים.

מצאנו כי תכשירי ה'אינגידו' וה'אקו-טק' , הביאו לירידה לא מובהקת באחוזי הבקיעה של ביצי הפסילה. לעומתם, 'אינסגר' הוריד את אחוזי הבקיעה משמעותית הן בניסוי הטבילה והן בתצפית השטח הנותנת משנה תוקף לניסוי המעבדה ומראה גם היא כי ממוצע מספר הנימפות הנמוך ביותר נמצא על ענפונים אשר נחשפו לתכשיר 'אינסגר'. בנוסף, בתצפית השטח ראינו לראשונה יעילות הדברה מובהקת גם בשימוש בתכשיר ה'מגיסטר' לעומת מקבוצת הביקורת.

החומר הפעיל בתכשיר ה'אינסגר' (FENOXYCARB) גורםלשיבוש ייצור הכיטין, מרכיב מרכזי בשלד החיצוני של הפסילה ויעילותו מוכחת זה זמן רב. אף על פי כן, יעילותו המובהקת של תכשיר יחיד מתוך ארסנל התכשירים המיועדים להדברת הפסילה בשלב הקריטי של התפתחות הביצים מחייבת מציאת פתרונות נוספים.

אנו מזמינים פקחי מזיקים, מגדלים וחברות הדברה להמשיך ולשאול שאלות לגבי תכשיריה הדברה המקובלים לטיפול בפגעים השונים ולבחון את יעילותם אצלנו במכון שמיר. ככל שנבין טוב יותר את יעילות תכשיריה הדברה לרשותנו, נפחית בהוצאות מיותרות, נמנע מפיתוח עמידות, נחסוך נזק וניטיב עם הסביבה.

למגדלי האגס – ברכת הצלחה בקטיפים!

תודות
תודה לבית אריזה "בראשית" על מימון המחקר. לרז דפני מאגרולב, לד"ר ליאור גור ממכון שמיר, ליוני דוד ממטע רמת מגשימים ולאלמוג דיין ממטע מרום גולן על שיתוף הפעולה.

ליצירת קשר:
אביטל כיטוב – רכזת הגנת הצומח, היחידה לחקלאות וחדשנות גולן
אימייל: avitalk@gri.org.il
טלפון: 052-8348409

Back To Top