skip to Main Content
היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

סיכום תצפיות שימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים והשפעתם על היבול במטע

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בנפח השימוש בתכשירים ביוסטימולנטיים במטעים בעולם בכלל ובישראל. נעשו מס' מחקרים שהראו את היעילות של ביוסטימולנטים על הצומח החל מהגדלת נפח בית השורשים ועד העלאת יבולים ואיכות פרי. למרות הדברים האמורים, נמצא גם שההשפעה תלויה…

רשמים מיום עיון בנושא השקיה ודישון תפוח

ב-25.5.2021 התקיים יום עיון של מכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בנושא השקיה ודישון תפוח במרום גולן, שהתנדבו לארח את מגדלי התפוח בגולן. הצורך ביום זה עלה מהחקלאים בשטח, מהמדריכים ואף עלה בדיונים מול חברת בראשית. בהרצאות ניתן פוקוס מצד אחד…

ייעול ממשק להדברת מחלת גרב התפוח בישראל באמצעות מערכת תומכת החלטה

צוות המחקר: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, דוד בורג/מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה, קצרין אמוץ פרבר,אביעד שחר, שמואל עובדיה מחלת גָּרָב התפוח ( Apple scab) נגרמתע"י הפטרייה Venturiainaequalis ונחשבתלאחת ממחלות התפוח הקשות ביותר בישראל ובעולם ותוקפתעלים, חנטים ופירות. ממשק…

דבורת הדבש

דבורי בומבוס ודבורי דבש: יחסי גומלין בהאבקה לשיפור הפוריות וגודל הפרי בתפוח

רפי שטרן, דורון שניידר, גל ספיר, מרטין גולדווי, צליל בראש, גיא עצמון, נורית בר סיני / מו"פ צפוןשרון שפיר / הפקולטה לחקלאות, רחובותארנון אלוש, אלעד שטרן / 'ביו-בי', שדה אליהופורסם בעלון הנוטע גיליון 70, ספטמבר 2016 נמצא כי דבורי בומבוס…

גרב, צילום: ליאור גור

קוטל פטריות חדש, היברידי, להדברת מחלת הגרב בתפוח

מאת: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, אמוץ פרבר, אביעד שחר, Jose Luis Henriquesפורסם בעלון הנוטע 74 מחלת גרב התפוח נחשבת כבעלת החשיבות הכלכלית הגבוהה ביותר בעולם בתפוח. הדברת המחלה מבוססת על ריסוסים מונעים בקוטלי פטריות סינטטים בעלי פעילות סיסטמית…

Back To Top