skip to Main Content

סיכום יום עיון למגדלי השקד

ביום א' 21/11/21 התקיים יום עיון למגדלי השקד בגולן בהובלת שולחן שקד ביחידה לחקלאות וחדשנות גולן. היום נפתח בסיור שטח במטע שקד של רמת מגשימים בהובלת אפרים זוהר (פיקי), מנהל ענף השקד בישוב. התרשמנו מבעיות ניקוז בקרקע שנוצרו בשטח, כפי…

ניסוי מרססים בשקד

בדיקת יעילות מרססים בשקד

גידול השקד בארץ מאופיין במספר רב של מזיקים ומחלות, התוקפים את עצי השקד במהלך עונת הגידול, המגדלים נאלצים לבצע טיפול למניעת נזק הן לעץ והן לפרי במשך העונה. בתחום הגנת הצומח סובל הענף מכמה בעיות, כגון: נגיעות במזיקים בצמרת העץ…

פרוטוקול 1 שולחן שקד

נוכחים: גל קליין, יו"ר- נאות גולן, אבי בן ארויה נאות גולן, רזליבנה- אלרום ונעם בן ארי -כפר חרוב. גל פתח והציג את מהלך השולחנות של היחידה החקלאית בפרט ומכון שמיר בכלל.הוצגה מטרת הפגישה שהיא בראש ובראשונה הנעת התהליכים.התחלנו בגיבוש היעדים.…

Back To Top