skip to Main Content
ניסוי מרססים בשקד

בדיקת יעילות מרססים בשקד

גידול השקד בארץ מאופיין במספר רב של מזיקים ומחלות, התוקפים את עצי השקד במהלך עונת הגידול, המגדלים נאלצים לבצע טיפול למניעת נזק הן לעץ והן לפרי במשך העונה. בתחום הגנת הצומח סובל הענף מכמה בעיות, כגון: נגיעות במזיקים בצמרת העץ…

פרוטוקול 1 שולחן שקד

נוכחים: גל קליין, יו"ר- נאות גולן, אבי בן ארויה נאות גולן, רזליבנה- אלרום ונעם בן ארי -כפר חרוב. גל פתח והציג את מהלך השולחנות של היחידה החקלאית בפרט ומכון שמיר בכלל.הוצגה מטרת הפגישה שהיא בראש ובראשונה הנעת התהליכים.התחלנו בגיבוש היעדים.…

Back To Top