skip to Main Content
ניסוי מרססים בשקד

בדיקת יעילות מרססים בשקד

גידול השקד בארץ מאופיין במספר רב של מזיקים ומחלות, התוקפים את עצי השקד במהלך עונת הגידול, המגדלים נאלצים לבצע טיפול למניעת נזק הן לעץ והן לפרי במשך העונה. בתחום הגנת הצומח סובל הענף מכמה בעיות, כגון: נגיעות במזיקים בצמרת העץ…

Back To Top