skip to Main Content
רחפנים ALTA

חקלאות מדייקת באמצעות רחפני ALTA

אחד המכשירים המדוברים ביותר בקרב הטכנולוגיות המתקדמת לחקלאות מדייקת הוא הרחפן. למעשה מדובר בכלי בעל מגוון גדול מאוד של יכולות החל מצילום ברזולוציה גבוהה, ניטור ומעקב, ועד יישום חומרי הדברה בנפח נמוך ובדיוק גבוה הדרושים במטעים וגידולי שדה לצרכים שונים.…

נברן השדות

סיכום יום עיון חירום בנושא נברנים ונזקיהם קצרין 1.8.2021

ריכז וסיכם את יום העיון: ד"ר יואב מוטרו, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות לאור התפרצות גדולה של אוכלוסיות הנברנים בגולן, ערכנו יום עיון לחקלאים ממגזרי המטעים, הכרמים, הגד"ש והמרעה. ביום העיון הצגנו את הבעיות של המכרסמים הללו, את נזקיהם ואת…

Back To Top