skip to Main Content

שולחן סובטרופי רמת הגולן – פתיחה

מאת: עמנואל דאסה בהתרגשות אני כותב כמה מילים על השולחן סובטרופי של רמת הגולן. מטרות השולחן הן: לקדם גידולי מנגו, אבוקדו וליצ'י ברמת הגולן דרך הידע והניסיון שצברנו לאורך שנים.מחקרים יישומיים שצריכים להתמודד עם אתגרים בתחומי הגנת הצומח, הזנה, שימור…

איסוף תפרחות בשקית ופינוי מהשטח

עיוות התפרחות במנגו

מאת: מיקי נוי - ממ"ר גידולי מטע סובטרופים, שה"מ משרד החקלאות מחלת עוות התפרחות במנגו התפרצה בכל אזורי הארץ, וייתכן שהיא מצויה אף במטעים שלכם!בסיורים בחלקות השונות נראה שהשנה יש עלייה בכמות התפרחות המעוותות. התופעה יכולה לנבוע מפריחה חזקה בכל…

פרוטוקול 1 שולחן סובטרופים

נושא: תוכנית מחקר ל-2021. משתתפים: אופיר מור, דניאל בנאי, יפתח בלסקי, שי סעידי, עמנואל דאסה. חשוב לציין שהמחקרים יהיו יישומיים לכל החקלאים של רמת הגולן . הנושאים מחולקים לחמש קבוצות.1 .מחקר בהגנת הצומח.2 .מחקר הזנה / שימור קרקע.3 .מחקר טיפול…

Back To Top