skip to Main Content
דר אייל קורצבאום מיקרו אצות

מיקרו אצות העתיד של חומרי ההדברה

מיקרו-אצות הינן מיקרואורגניזמים מיקרוסקופיים הקיימים כמעט בכל מערכת אקולוגית, ולפיכך התפתחו גם בתנאי עקה ותחרות מול מגוון מיקרואורגניזמים אחרים כגון חיידקים, וירוסים ופטריות. מסיבה זו, בכדי לשרוד היה עליהם לפתח עמידות ואמצעי הגנה מול אורגניזמים אלו. בשנים האחרונות קיימת התעניינות…

Back To Top