skip to Main Content
מטע שקדים גל קליין

בארץ אהבתי השקד הרבה יותר פורח

פריחה לבנה מהממת וזמזום טורדני של דבורים חרוצות מלווה את הביקור שלי במטעי השקד של גל קליין. העצים מתפוצצים מפוטנציאל ואפשר ממש להרגיש איך האביב דוחק את רגלי החורף המשמעותי שהיה לנו השנה. החקלאות בדרום הגולן שינתה כוון בשנים האחרונות…

אגס נאשי הוסוי

תרומת האגס האסיאני ‘הוסוי’ לשיפור פוריות ב’ספדונה’ ו’קוסציה'

מאת: רפי שטרן, ענת זיסוביץ, מרטין גולדווי, משה עגיב, יובל עוגני, ישראל דורון, נורית בר-סיני / מו”פ צפוןפורסם בעלון הנוטע גיליון 71, מרץ 2017 במחקרים קודמים שלנו נמצא כי לאגס מזן ‘ספדונה’ התאם גנטי חלקי בלבד עם שלושת המפרים המסחריים…

Back To Top