skip to Main Content
מטע שקדים גל קליין

בארץ אהבתי השקד הרבה יותר פורח

פריחה לבנה מהממת וזמזום טורדני של דבורים חרוצות מלווה את הביקור שלי במטעי השקד של גל קליין. העצים מתפוצצים מפוטנציאל ואפשר ממש להרגיש איך האביב דוחק את רגלי החורף המשמעותי שהיה לנו השנה. החקלאות בדרום הגולן שינתה כוון בשנים האחרונות…

דבורת הדבש

דבורי בומבוס ודבורי דבש: יחסי גומלין בהאבקה לשיפור הפוריות וגודל הפרי בתפוח

רפי שטרן, דורון שניידר, גל ספיר, מרטין גולדווי, צליל בראש, גיא עצמון, נורית בר סיני / מו"פ צפוןשרון שפיר / הפקולטה לחקלאות, רחובותארנון אלוש, אלעד שטרן / 'ביו-בי', שדה אליהופורסם בעלון הנוטע גיליון 70, ספטמבר 2016 נמצא כי דבורי בומבוס…

Back To Top