skip to Main Content

נושאי מחקר: דישון הזנה והשקייה בחקלאות ברת קיימא. בריאות הקרקע. חקלאות מדייקת.

תחומי מחקר:

  • השפעות השימוש במים ממקורות שונים להשקייה על היבול, הצמחים, הקרקע והסביבה לייעול שימוש במים מושבים.
  • השפעת יישומי דשנים, קומפוסטים ממקורות שונים ומחזור חומר אורגני על היבול, הצמחים, הקרקע והסביבה לייעול הדישון צמצום הידלדלות קרקע בסחף והמלחה במרחב החקלאי והשפעת אלה על סביבתו.
  • השפעת חיפוי צמחי על הנגר וסחף הקרקע במטעי נשירים.
  • פיתוח כלים להתייעלות במים ובדישון בחקלאות להקטנת תשומות והגדלת רווחיות.
  • שימוש בחישה מרחוק, מערכות מידע גיאוגרפיות וכלים מעבדתיים לניטור כאמצעים למחקרים הנ"ל.

צוות
אייל נבו – מדריך השקייה של הגולן ( בשת"פ עם מי-גולן ועם היחידה לחקלאות וחדשנות)

צרו קשר

דואל: nativ@gri.org.il
טלפון: 04-6123910
נייד: 058-6991604

Back To Top