skip to Main Content

חקלאות בקהילה וזני מורשת

שימוש בצמחי בר לשיקום מערכות אקולוגיות טבעיות ונטיעות נופיות נעשה מגמה נפוצה וחשובה בעולם בעשורים האחרונים, בשל תהליך העיור המואץ ובשל השפעות האדם על המערכות הקיימות על פני כדור הארץ. בשנים האחרונות מתפתחת מגמה לעשות שימוש בצמחי בר למטרת גינון, מגמה אשר מבוססת בתוכנית הדגל בתחנת החקר לחקלאות וסביבה. במסגרת התוכנית אנו פועלים להקמת גינות בר במרחב העירוני ובניית מאגר ידע של אוסף של כ-80 מינים גולניים שקיים במכון.

תוכנית חינוכית מחקרית שמבוססת על תפיסה זאת, עוסקת באיפיון וריבוי של זני מורשת בגולן אשר בעלי ערך רב מבחינת נוף והיבטים חקלאיים. השנה תלמידות בית ספר דרכא מאולפנת קצרין, בהובלת ד"ר ורד נאור, מר איתן שימשוביץ' ומורות בית הספר, היו שותפות לפרויקט זני מורשת. התלמידות עברו תהליך לאורך השנה שבו איתרו מיני עצים איכותיים באזור מנצורה. בהמשך התהליך לאחר שלב איתור המינים וסימונם בסיוע של מר אלירן דה-מאיו, התלמידות אספו במהלך פברואר חומר ריבוי, איתו הגיעו לחממה במכון שמיר להכנת ייחורים. שיאו של התהליך התקיים השבוע כאשר התלמידות הגיעו לקצור את פירות התהליך – והעבירו את הייחורים לעציצים לקראת שתילה בסיום שנת השמיטה.  

הפרויקט הזה מצטרף לפרויקטים רבים שבהם התלמידים/ות עוסקים בקשר שבין החקלאות והסביבה. בנוסף, השנה שנת שמיטה זימנה אתגרים ושאלות וסוגיות מעניינות שעלו תוך כדי תהליך הלמידה. אנו רואים חשיבות בקיום פרוייקטים חינוכיים בדגש על חקלאות משמרת/מקיימת ושינויי האקלים, כחלק מטיפוח ערכי החקלאות וחקלאות העתיד. החזון שלנו כולל הקמת בוסתנים וגינות בר  לצד קיומם של תהליכי חקר ולמידה פעילה. אנו מזמינים את הקהילה, בתי הספר וגופים הפועלים בגולן להצטרף אלינו להגשמתו.

כתבה:

ד"ר מרצ'י אדרי – תחנת החקר
טל: 052-3833522
מייל merchied29@gmail.com 

Back To Top