skip to Main Content

פתיחת עונת ההשקיה 2022 בגולן – תמונת מצב ביחס לשנה שעברה ובכלל – אייל נבו

פתיחת עונת ההשקיה 2022 בגולן – תמונת מצב ביחס לשנה שעברה ובכלל

עברו כחודשיים פלוס בעונת ההשקיה הנוכחית (למרות שההשקיה באפריל הייתה מעטה) מתוך כ 7 חודשים (בהנחה שאוקטובר חודש מלא). רציתי לנצל את ההזדמנות להציג את צריכת המים בפועל של החקלאים בגולן ובהתייחס לצריכה בתקופה המקבילה בשנים קודמות. ראשית התייחסות קצרה למזג האוויר בתקופה של חודשים מרץ עד יום כתיבת הכתבה ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

                איור 1. 

מוצגים באיור 1 טמפ' אוויר ממוצעת (C°) וגשם מצטבר (mm) בחוות אבני איתן ופיכמן. ניתן לראות ירידה של כ 8% ו 7.5% בטמפ' בשתי התחנות בהשוואה לשנה שעברה, ועלייה במשקעים של כ 76% ו 120% בפיכמן ואבני איתן בהתאמה. תחילת עונה קרירה וגשומה יותר הובילה לאיחור בתחילת ההשקיה ובנוסף גם ירידה בצריכה של הגידולים. זה בא לידי ביטוי בצריכת המים באזורים השונים בגולן המאופיינים בתנאי אקלים וקרקע שונים וייחודיים לכל אזור. צריכת המים היומית שונה בין הגידולים ויכולה לנוע מגידולים כמו כרם יין וכמהין שכמעט לא מושקים לגידולים כמו קיווי ואבוקדו המגיעים למעל 1000 מ"ק לדונם בשנה.

                        איור 2.

באיור 2 מוצגת צריכת המים בכל הגולן עד סוף מאי במיליוני מ"ק לאורך השנים 2016 – 2022. בסה"כ עד כה צריכת המים בכל האזורים נמוכה מהתקופה המקבילה שנה שעברה מהסיבות שצוינו מקודם, אך גבוהה מהתקופה המקבילה ב 2020 ו 2019 יתכן גם מסיבות הקשורות לשטחים נוספים שנכנסו לניבה בתקופה מ 2019 עד היום. בהנחה שרוב ההבדל בין השנה לשנה שעברה קשור למזג האוויר הרי שמדובר בהבדל משמעותי עוד יותר היות ובשנה שעברה שטחים נרחבים של נשירים הושקו במנות מצומצמות יחסית כתוצאה ממחסור ביבול.

תודה לציון כהן ממי גולן על הנתונים והמשך עונה מוצלחת לכל החקלאים.

אייל נבו מדריך קרקע ומים
Back To Top