skip to Main Content

השקת מערכת סולארית צפה ועוקבת שמש במאגר צור

איתן שדה – מנכ"ל אגודת המים מי גולן

מי גולן  – אגודת המים שיתופית חקלאית למשקי רמת הגולן, בבעלות כלל הישובים החקלאיים  יחד עם חברת Xfloat  גאים  לחנוך מערכת  סולארית צפה עוקבת שמש לראשונה בישראל.

לראשונה המערכת משלבת יכולת ציפה על המים ויכולת עקיבה בעקבות השמש ובכך מאפשרת את הגדלת התפוקה מכל פאנל סולארי המותקן במערכת.

מי גולן עוסקת באספקת מי חקלאות לכלל ישובי הגולן. מי גולן מנצלת את המאגרים המשמשים לאגירת מי שיטפונות וקולחין לשימוש כפול בקרקע, הן  לטובת איגום מים והן לטובת ייצור חשמל.

למי גולן מערכות צפות על המים ומערכות עוקבות שמש על דפנות מאגרים.

מי גולן שמחים להיות בעלים ראשונים בישראל של מערכת  Xfloat  . אל המערכת נחשפנו לפני כשנה ומיד הבנו את "הפוטנציאל" – תפוקה גבוהה יותר, מערכת שאינה חוסמת את פני המים ומאפשרת את המשך מגע האויר והמים. העובדה שכל הנעת המערכת מבוססת על "חוק כלים שלובים", ויתרון בכך שאין צורך בהובלה יקרה של מצופים שעיקר תחולתם אויר  – כל אלה הכריעו לטובת הקמת המערכת.

פרויקט זה שהיקפו 300 ק"ו מותקן צפוי ליצר בשנה 630,000 קוו"טש. מערכת זו הינה המערכת העשירית שהתקנתה הסתיימה  במסגרת הסדרה תעריפית של 200 קווט"ש AC. מי גולן נמצאת בשלבי תכנון והקמה של  10 מערכות נוספות  צפות על מים ועל דופן מאגרים בגודל 200 של  קווט"ש AC .

קדמו להקמת מערכות אלו 6 מערכות בהסדרת מונה נטו (צריכה עצמית), בהיקף של 4.65 מגה מותקן ושותפות עם חברת אנלייט על מאגר עורבים ובני ישראל בהיקף של 150 דונם בהספק מותקן של 16.8 מגה, מערכת צפה שניה בגודלה בארץ  שמתמודדת עם האתגר של התרוקנות המאגרים בעונת ההשקיה.

ביום שמש בעונה זו מייצרת האגודה כ- 150,000 קווט"ש. כמות זו מספיקה לכ- כ- 20 משפחות לשנה שלמה. ייצור החשמל היומי הינו שווה ערך ל- 60 טון פחם ומהווה תחליף לנטיעת כ 2,000 עצים.

אגודת מי גולן רואה בתחום האנרגיה הזדמנות לצמיחה וחיזוק רמת הגולן. מלבד פיתוח מערכות סולאריות על מאגרי האגודה, עוסקת האגודה יחד עם המשקים השותפים בתחום האגרו-וולטאי – שילוב של ייצור חשמל עם מגוון גידולים חקלאיים, אגירת אנרגיה באמצעות בטריות ורעיונות חדשנים  נוספים אותן בוחנת החברה.

ייצור חשמל מאנרגיית נועד להתמודד עם העלאת מחיר המים לחקלאים, הורדת מכסים ואיומים רבים בפניהם ניצבת החקלאות.

יחד עם פרויקטים אלו אנו מקווים את היציאה מ"עבדות לחרות".

Back To Top