skip to Main Content

עדכון קולחין בבטיחה

בסתיו האחרון בוצע סקר בדיקות קרקע ויבולים במספר חלקות מנגו בבטיחה המושקות בקולחין. זאת השנה השנייה שאנו מקיימים את הסקר לטובת לימוד ההשפעות ארוכות הטווח של מי הקולחין על גידול מנגו באזור. המדדים המרכזיים שאנו עוקבים אחריהם הם ערכי המוליכות החשמלית (EC) ורמות הנתרן (SAR) בקרקע, ובנוסף רמות יסודות המאקרו (NPK) בקרקע שמאפשרים גדילה תקינה של הפירות. מי הקולחין מכילים מלחים ויסודות הזנה שהמט"ש לא יכול לסלק, וזאת בהשוואה למים שפירים ולכן ההשפעה שלהם על הקרקע והגידול שונה. חשוב לציין שיש מחקר ארצי בנושא השקיה בקולחין כבר הרבה שנים ועוד לא הגיעו למסקנות חד משמעיות על איך הכי נכון להשקות במים כאלה.  

לאחר פרסום תוצאות הסקר התכנס צוות מקצועי שכלל מדריכי גידול משה"מ, מגדלי מנגו בבטיחה, נציגים ממי גולן וממכון שמיר. המטרה הייתה לבחון את התוצאות ואיך ניתן להקטין את ההשפעות השליליות של מי הקולחין על הקרקע הכבדה שיש בבטיחה. התפתח דיון מקצועי וחשוב שממנו יצאנו עם מספר המלצות לעונה הקרובה שאנו מאמינים שיוכלו לסייע למגדלים, בשיתוף פעולה של כל הגורמים. 

לשימוש מושכל במי קולחין יכולים להיות יתרונות היות והמים מכילים יסודות הזנה חיוניים לגידול ובכך מקטינים את השימוש בדשנים. ובנוסף המשמעות הסביבתית של שימוש במים מושבים היא גדולה. למרות שהיבולים השנה היו טובים חשוב להמשיך לשפר את ממשק הגידול בתנאי קרקע ומים מיוחדים כמו שיש לגידול מנגו בבטיחה עם מי קולחין.

Back To Top