skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

סיכום תצפית זנים ודישון בחיטה לתחמיץ רמת מגשימים 2020-2021

מאת: איציק אברבנאל– שה"מ;אבישי ברט, מאיר שטרל – רמת מגשימים; ד"ר דוד בונפיל -מנהל המחקר החקלאי

תקציר
לאור ריבוי חלקות החיטה בדרום רמת הגולן, הנקצרות בכל שנה לתחמיץ, נערכה בשדות רמת מגשימים תצפית להשוואה בין זנים המומלצים לתחמיץ,כדי לאתר את הזן המתאים ביותר לתנאים השוררים באזור זה. בתצפית נבחנו שבעה זנים של חיטת הלחם וקו של חיטפון. כל זן בתצפית נזרע על פני26.5 דונם. בנוסף,נערכה תצפית של דישון חנקני ברמות שונות, לבדיקת יעילות ממשק הדישון המשקי.במעקב אחר החלקה בעזרת תוכנות חישה מרחוק לא נצפתה השפעה של הדישון העודף המוקדם או שלדישון הראש על הגידול.כמו כן, לא נמצאו הבדלים ביבול החומר היבש בין טיפולי הדישון בשני הזנים שנבדקו.

דיון ומסקנות
מטרת תצפית זו הייתה להשוות בין זני חיטה הקיימים ומיועדים לגידול תחמיץ.ההשוואה נערכה בין הזנים הוותיקים שמקובלים באזור ובין זנים חדשים שעדיין לא גודלו באזור. יבולי החיטה ואיכותה באזורדרוםרמת הגולן מושפעים ממספר רב של גורמים ובהם קרקע פורייה מאוד,הנמצאת במחזור גידולים עם ירקות ברוב החלקות.מזג האוויר באזור התאפיין בטמפרטורות נוחות, עם גשם שירד במשך חודשים אחדים, לא בכמויות רבות מדי, והדבר אפשריבול גבוה בהשוואה לממוצע הארצי. בתצפית נמצא כי לזן גדישהיה יבול החומר היבש הגבוה בתצפית,ולאחריו שני זנים חדשים: הזן רגב (אג. 78) של חברת אגרידרה וכן החיטפון שסופק על ידי זרעי דליה. שני הזנים האחרונים אפילים בשבוע מהזן גדיש,ויכול להיות ששבוע גידול נוסף היה גורם לתוספת יבול.

בנוסף לתצפית על הזנים,נבחנה באמצעות פסי ייחוס השפעת כמות הדשן ביסוד ובראש,במטרה לקבל קריאת כיוון לבדיקה מפורטת יותר בשנה הבאה. דישון ברמה גבוהה ביסוד מקובל באזור דרום הרמה,ונראה שניתן להפחית בכמויות כדי לחסוך בהוצאות.בשני המקרים שבדקנושל דישון יסוד בכמות של 4יחידות לעומת 8 יחידות,ושל דישון הראש, לא התקבל יתרוןביבול.ממצא זה מצריך חשיבה מחודשת ובדיקה מעמיקה יותר של ממשק הדישון הקיים. מומלץ לתכנן ניסוי מסודר להבנת השפעות הגומלין של מחזור הגידולים הקיים באזור – דו-גידול: חיטה בחורף וירקות בקיץ, על הצורך בתוספת דשן, ולדייק את עיתוי היישום של דשן הראש.

הכלי ששימש לביצוע התצפית של קווי הייחוס הוא כלי זול, המאפשר למגדל לעקוב אחר החלקותולקבל מידע מרחבי שניתן ללמוד ממנו על תופעות שקורות בשטח. כאשר רואים תופעות בתמונות, יש לתקף את המקור לשינויים על ידי ביקור בשטח, ולא לקבל החלטות מרחוק. בכל מקרה, כלי זה הוא חלק מארגז הכלים הנגיש לחקלאי ומסייע בקבלת החלטות על ידי הפניית תשומת הלב לשינויים בשטח. מציע למגדלים להכניס יותר חלקות לפרויקט זה,המשלב חדשנות טכנולוגית עם גישה מאוד נוחה למגדל.

למאמר המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top