skip to Main Content
קינואה בגולן

סיכום תצפית עומדים בקינואה בשתי שורות בערוגה מבוא חמה, עונת 2020/21

מאת: איציק אברבנאל, יוסי פורטל – שה" מ

בשנים האחרונות החלו חקלאי ישראל לגדל את צמח הקינואה, אך מאחר שגידול זה חדש בארץ, ישנם סימני שאלה רבים שמערכת ההדרכה נדרשת להם. תצפית העומדים הנדונה נועדה לספק כיוון חשיבה אחר לשאלה כיצד נכון לזרוע את צמחי הקינואה בשדות הפלחה. בניגוד למבחנים ולתצפיות שנעשו בשנתיים האחרונות על ידי מדריכי הגידול, אשר נזרעו בדומה לחיטה, בתצפית זו נבחנה דרך של זריעה בשתי שורות על ערוגה, בדומה לגידולי שורה המקובלים במזרע, כחימצה וחמניות. המדד שנקבע בניסוי זה הוא יבול הגרעינים לדונם, ונבדק מדד איכות נוסף, המשפיע על המחיר, והוא גודל הגרגר, כאשר בוצע מיון לגודלי גרגר שונים. התצפית הוצבה בסמוך למבחן הזנים במבוא חמה. מתכונת המבחנים הייתה בלוקים באקראי ב- 6 חזרות. התצפית נזרעה באמצע ינואר במזרעת הניסיונות בעומד גבוה מאוד, ולאחר הנביטה דוללו החזרות לעומד סופי. התצפית נקצרה ביד, ומכל חזרה נקצרו שני מטרים של שורה ממרכז החזרה. כל חזרה עברה דיש במכונת דיש ידנית של חברת אגרידרה. במעבדה של חברת זרעי דליה בוצע הניקוי בשתי מערכות ניקוי, כדי להפריד את כל הפסולת מהגרעינים ולמיין את היבול לפי גודל.

דיון ומסקנות

מטרת תצפית זו הייתה לבדוק היתכנות זריעה בערוגה בשורות, לעומת זריעת שטח, המקובלת בגידול הקינואה, בדומה לחיטה. מבחן הזנים, שהתקיים בסמוך לתצפית זו, הניב יבולים דומים בזן ונילה ) 3( בזריעה מלאה )ממוצע של 350 ק"ג לדונם(. עומד הזריעה הנמוך של עשרה צמחים למ"ר הניב כמות ברמה נמוכה, שלא כדאי לרדת ממנה; בעוד שהעומד של עשרים צמחים למ"ר הניב את היבול בכמות הגבו הה ביותר. ניתן להסיק מכך שבהחלט אפשר לזרוע בשורות על ערוגה מבלי לרדת בכמות היבול. לשאר הנתונים קשה להתייחס, מאחר שאין בהם די להבנת מגמות באופן כללי. עם זאת, עלולות להיגרם כמה בעיות מזריעה כזו, כמו שטח פתוח גדול יחסית בין השורות שאולי יאפשר כניסת אור וצמיחת צמחיית קיץ ביתר קלות. מאידך, ניתן יהיה לקלטר בקלות יחסית ברווח זה ולהשמיד עשבייה, כמו בגידולי שורה אחרים. זריעה בשורות תאפשר שימוש בשולחן קציר ללא כנפיים ותמנע חלק מפחת השדה, שהכנפיים הללו גורמות בקציר. בקינואה יש זנים שונים , שחלקם אינם פורצים לצדדים, ולכן צריך להמשיך ולבדוק את ההתאמה לזן שנבחר לג ידול העתידי. כמו כן יש לבחון את ההשפעה של הירידה בעומד על העלייה ביבול.

למאמר המלא לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top