skip to Main Content

יישומון 'נתוני השקיה' לשימוש החקלאי

מאת: ד"ר מולי זקס, אגף ענפי שירות, שה"מ

מדריכי קרקע, מים והזנת הצמח בשה"מ קידמו פיתוח יישומון לשימוש החקלאי הכולל המלצות להשקיה בזמן אמת המבוססות על מדידת ההתאדות בתחנות מטאורולוגיות רבות הפרוסות בכל רחבי הארץ, ומקדמי השקיה לפי גידול. התאדות מחושבת נקבעת באמצעות נוסחת פנמן-מונטיס. מקדם ההשקיה נקבע אמפירית מתוך ידע שנרכש בניסויי השקיה ובעבודה בשטח.

צילומסך מתוך האפליקציה

היישומון מנגיש את המידע הטבלאי בצורה גראפית ונוחה לטלפון הנייד, מאפשר לחקלאי לשמור את החלקות שלו, ולקבל השוואה ביחס לממוצעים עונתיים רב שנתיים.

החקלאי יכול לצפות בהמלצות להשקיית חלקותיו על סמך נתונים אותם הוא מזין אל היישומון הכוללים בין השאר : שם חלקה, הגידול, מאפייני הגידול (זן, מועד שתילה..) , אזור הגיאוגרפי ובחירת התחנה המטאורולוגית הקרובה אל חלקתו.

היישומון מאפשר:

  1. שמירת כל החלקות שנוצרו על ידי המשתמש
  2. ההמלצה היומית למקדמי ההשקיה לכל חלקה וחלקה
  3. אפשרות להקלדה ידנית של ההתאדות על ידי המשתמש (כאשר אין נתוני התאדות מהתחנה הקרובה לשדה או יש תחנה מטאורולוגית פרטית בשטח)
  4. לוח השקיה על פי ממוצעים רב-שנתיים של כל גידול, בהתאם לאזור ולנתוני התחנה המטאורולוגית שבקרבתו
  5. נתוני התאדות עדכניים בשיטת פנמן- מונטיס ב-11 הימים האחרונים, בתצוגה גרפית.

את היישומון 'נתוני השקיה', ניתן להוריד בחינם מ-google play store כאן… ובקרוב גם באיפון ויכלול בו גם המלצות לדישון, כיוון שהשילוב בין דישון להשקיה בטפטוף מתאימים הוא הדרך היעילה ביותר לקבלת יבולים מיטביים ואיכותיים בארץ.

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top