skip to Main Content

מחקרים פורצי דרך במכון שמיר

מכון שמיר למחקר, הנתמך ע"י משרד המדע והטכנולוגיה, המועצות בגולן ובחסות אקדמית של אוני' חיפה, פועל כמנוע צמיחה אזורי המבצע מחקרים אקדמיים ויישומיים לגולן במגוון רחב של נושאים, החל מחינוך, חברה, אקולוגיה וחקלאות.

המכון מפעיל מעבדות מולקולריות, חדרי גידול תרביות, מכשור מיקרוסקופי גנטי ומיקרוביאלי וחממה מתקדמת למחקר בתחום האגרי טק. את הפעילות הענפה בתחומי החקלאות והאגרי אקולוגיה מוביל צוות חוקרים מקצועיים מגוון.

ד"ר נתיב רוטברט – קרקע, מים ודישון

חקר השפעת יישומי דשנים, קומפוסטים ממקורות שונים ומחזור חומר אורגני על היבול, הצמחים והסביבה, חקר השפעת השימוש במים להשקיה על היבול, הצמחים, הקרקע והסביבה לייעול שימוש במים, פיתוח כלים להתייעלות במים ודישון ופיתוח פרוטוקול גידול לעצים צעירים ושיפור ההזנה של מטעים וגד"ש, תוך שימוש בחישה מרחוק, מערכות מידע גאוגרפיות וכלים מעבדתיים לניטור. | Nativ@gri.org.il

פרופ' משה ראובני וליאור גור (דוקטורנט) וד"ר ורד נאור – מחלות צמחים

פיתוח ממשקי הדברה ודישון יעילים כנגד עצי פרי נשירים וכרמים, עמידות לקוטלי פטריות ופיתוח מדדים ספקטרליים לבחינת הזנת הצמחים. | liogur@gmail.com

ד"ר דליה לוינסון – מיקולוגיה

גידול ותרבות זני פטריות, חקר השפעת שינויי האקלים על אוכלוסיות הבר של הפטריות ושימור אוסף הפטריות למאכל ורפואה הגדול בארץ.| DaliaL@gri.org.il

ד"ר אייל קורצבאום וד"ר שרה אזרד – מיקרוביולוגיה

פיתוח שיטות חדישות לטיהור מים, חקר פוטוסינתזה בצמחים ומיקרו אצות וכמיה אנליטית. | eyal3056@gmail.com

ד"ר ירון דקל – אגרוגנומיקה

פיתוח צ'יפ גנטי לזיהוי אישי ומשפחתי של צאן, השבחה גנטית למניעת הפלות והעלאת שיעור עיבור בעדרי בקר ופיתוח מאגר גנטי לעדרי הבקר והחזקתו. | yarond@gri.org.il

ד"ר מוקי נגרי – אנטמולוגיה

פיתוח שיטות להגברת יעילות ההאבקה על ידי דבורים במטעים, שימוש במחקר כרונוביולוגי לייעול בקרת מזיקים במטעים ולצמצום הפגיעה בסביבה ובחרקים מאביקים. | mukinagari@gmail.com

ד"ר מוטי צ'רטר – אקולוגיה של עופות

שימוש ברחפנים ובאמצעי חישה מרחוק לאיתור מכרסמים מזיקים בשדות חקלאים ולהערכת השפעת העגורים על השדות החקלאיים, שימוש בירגזים כמדבירים ביולוגיים של עש התפוח במטעים ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות למעקב אחר תנשמות כמדבירות ביולוגיות. | mcharter@geo.haifa.ac.il

פרופ' דן מלקינסון – אקולוגיה יישומית

מחקר וייעוץ על קונפליקטים עם חיות בר וחקלאות, חקר זליגת חומרי הדברה משטחים חקלאיים לשטחים הטבעיים והשפעתם על המערכות האקולוגיות ושימוש ביישומי חקלאות מדייקת ככלים במחקר יערני. | dmalk@geo.haifa.ac.il

בשנה האחרונה זכה מכון שמיר במכרז המועצה לנהל ולהוביל את תחום החקלאות בגולן וע"כ הוקמה היחידה לחקלאות וחדשנות. חוקרי המכון פועלים לצד היחידה ושולחנות המגדלים לקידום ופיתוח מחקר יישומי בענפי החקלאות השונים ובקידום מחקר חדשני בעל בסיס טכנולוגיות מתקדמות. כמכון מחקר איזורי אנו רואים את חשיבות בהובלת מחקרים מתוך הצרכים העולים מהשטח ובהנגשת המידע היישומי בקרב החקלאים.

מתוך כך אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה וקשר ישיר עם השטח ומזמינים את החקלאים ליצור קשר עם חוקרי המכון, להציף צרכים ולקדם את המחקר החקלאי בגולן.

המכון ממשיך להרחיב את תחומי פעילותו ונמצא בימים אלו בתהליך קליטה של חוקרים נוספים שיעסקו גם בתחומי החקלאות המדייקת. כמו כן, המכון נמצא בתהליך בנייה של בניין מעבדות חדשניות נוסף שיכלול 12 מעבדות מתקדמות בתחומי האגרי טק.

מוזמנים לבקר.

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top