skip to Main Content
מקור: Agrolan.co.il

רכישה מרוכזת של מד EC ידני

ריכוז המלחים בתמיסת הקרקע עשוי להשפיע על הצמח ואף לגרום נזקים משמעותיים בגידולים רגישים. המים הזמינים לצמח בקרקע מכילים מלחים המגיעים ממי הרקע (המים שמגיעים לראש השטח לפני תוספת דשן) בתוספת הדשן שהחקלאי מוסיף. פוטנציאל המים בקרקע מורכב מרכיב של כמות המים (פוטנציאל מטריצי) ורכיב הקשור לריכוז המלחים (פוטנציאל אוסמוטי) ולכן ככל שריכוז המלחים עולה כך צריך הצמח להפעיל כוח יניקה גדול יותר בכדי להוציא מים מהקרקע.

מבדיקות עדכניות של המוליכות החשמלית במי המאגרים בדרום הגולן הערך היה 0.52 dS/m, בחודש מאי השנה במי הכנרת לעומת זאת היה ערך של 1.18 dS/m ובמאגרי הקולחין מיצר וצור באפריל השנה הערכים היו 1.12 ו 0.83 dS/m בהתאמה. ניתן לראות שיש שונות גדולה בין מקורות המים השונים ובנוסף יתכן מצב שלאותה חלקה מקור המים משתנה במהלך היום.

ראינו שריכוז המלחים במי הרקע משתנה בגולן בין אזורים ומקורות מים שונים (מאגרים, כינרת וקולחין) ולכן יש חשיבות רבה למדידות תכופות של המוליכות החשמלית של המים שאתם מקבלים. כך ניתן להתאים את משטר ההשקיה וריכוז הדשן המוסף למים בכדי למנוע נזקים אפשריים לגידול.

אני מארגן בימים אלה קניה מרוכזת של מדי EC ידניים פשוטים שניתן למדוד איתם את המוליכות החשמלית של מי ההשקיה או של תמיסת הקרקע למי שיש משאבי קרקע. עלות המכשיר היא 200 ₪ לא כולל מע"מ וניתן יהיה לקבל הנחה למחיר של 150 ₪ לא כולל מע"מ בקבוצה של 10 ומעלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי

אייל נבו 0542474485 | מדריך קרקע ומים | היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

מקור תמונה: agrolan.co.il

אייל נבו מדריך קרקע ומים

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top