skip to Main Content
הדגמת מרססים

סיכום תוצאות בדיקת ביצועי מרססים באפרסק-נקטרינה

בתאריך 17/6/21 התקיים יום הדגמת מרססים באפרסק- נקטרינה שנועד לבחון ביצועי ריסוס בין מספר מרססים שקיימים היום בשימוש משקי רמת הגולן.

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמספר גדול של מגדלים מחפשים פתרונות יישום הדברה יעילים ומדוייקים יותר אשר יתאימו גם לצורות העיצוב העתידיות. מטרת בדיקת המרססים היתה לבחון אפשרות להוריד את נפחי התרסיס מבלי לגרוע כלל ביעילות ההדברה המושגת כיום באופן די טוב ברוב המשקים, ומתוך כך כמובן גם להוריד את עלות חומרי ההדברה לדונם ואת כמות חומרי ההדברה הפוגעת בסביבה.

המרססים נבחנו בשני טיפולים- נפח 150 ל'/ד' ומהירות 3 קמ"ש ובנפח נמוך של 80 ל'/ד' ללא הבדל במהירות הנסיעה. הטיפול הראשון נועד להעמיד את המרססים המתקדמים יותר אל מול הטיפול המשקי המקובל בספידט באפטרינה (150 ל/ד 3 קמ"ש) ולאחר מכן לבחון האם ישנו מקום להוריד נפחים במרססים השונים, מתוך הנחה שהמרססים החדשים יותר הינם בעלי כושר כיסוי טוב יותר.

סיכום

בכל בחינה של תוצאות ריסוס יש צורך להסתכל גם על אחידות פיזור החומר ולא רק האם כיסה בצורה מספקת או לא.

בריסוס בנפח גבוה של 150 ל/ד בכל אחד מהמרססים נראו תוצאות של עודפי חומר ברובם המוחלט של ניירות הבדיקה.

בריסוס בנפח 80 ל/ד נצפו יותר הבדלים בין המרססים השונים, אך במרבית המקרים, גם בניירות בהם רואים ירידה משמעותית בכיסוי, עדיין החומר פוזר ועמד בצורה מספקת בכמות הטיפות ליחידת שטח בנייר הבדיקה.

בנפח 80 ל/ד נראו הבדלים גדולים יותר בין צידי העלה ביחס לריסוס ב 150.

הבדיקה נעשתה על נקטרינה בעיצוב גביע, סביר להניח שבעיצובים מתקדמים דוגמת "קיר פירותי" יכולת הכיסוי של המרססים תהיה גבוהה יותר.

בדיקה מסוג זה נועדה להדגים האם החומר הגיע/לא הגיע אל המטרה, בלבד.

תצפית זו בדקה כיסוי בלבד. לפני קבלת החלטה על מרסס מסוים, הכלי חייב להיבחן לאורך העונה גם ביכולת ההדברה בפועל.

למאמר והתוצאות המלאות לחצו כאן…

משה גלבנד רכז הגנת הצומח

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top