skip to Main Content

שירותי דיגום קרקע וחומר צמחי

לרשות חקלאי הגולן עומדות שתי אפשרויות לבדיקות קרקע וחומרים צמחיים.

המעבדה לקרקע במכון שמיר והיחידה לחקלאות וחדשנות בהובלת דר' נתיב רוטברט ואייל נבו מציעים שירותים משלימים לחקלאי.

  • תכנון וליווי בשלב הדיון של קרקע חומר צמחי ומים במטע.
  • סקרי קרקע לפני נטיעה.
  • ייעוץ וניהול תוצאות מעבדה.

דר' רוטברט 058-6991604
אייל נבו 054-2474485

מעבדת שירות השדה בצמח מבצעת בדיקות על מנת לספק כלים לחקלאי, למדריך ולחוקר לאתר בעיות קרקע או גידול במידה וישנן, העלולות להפריע למהלך גידול תקין של הצמח. בנוסף מסייעות הבדיקות לקבוע את מנת הדשן הנדרשת לגידול על מנת להגיע לתוצאות מיטביות תוך חיסכון מרבי בדשנים ובמים, הפחתת שימוש עודף של כימיקלים ותרומה לאיכות הסביבה ושימור הקרקע.

החומרים הנבדקים במעבדה הם: קרקע, מצעי גידול, מים, שפכים וקולחים, תמיסות הזנה, חומר צמחי, דשנים נוזליים ומוצקים, קומפוסט וזבל אורגני. בשנת 2012 קיבלה המעבדה הכרה מטעם משרד הבריאות לבדיקות מי קולחים ושפכים.

בצד המעבדה יש גם שירות השדה צמח המבצע סקרי קרקע בחלקות המיועדות לנטיעה. הסקר כולל תיאור חתך הקרקע, בדיקות מעבדה והמלצה על התאמת החלקה הנסקרת לנטיעה. המעבדה מספקת שירותי דיגום קרקע ומים בחלקות החקלאים ע"י דוגם מוסמך מטעם משרד הבריאות.

לפרטים, ייעוץ והדרכה: נורית בן הגיא 0507-550053
מעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547-289393, 04-6773210.

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top