skip to Main Content

ייעול ממשק להדברת מחלת גרב התפוח בישראל באמצעות מערכת תומכת החלטה

צוות המחקר: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, דוד בורג/מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה, קצרין
אמוץ פרבר,אביעד שחר, שמואל עובדיה

מחלת גָּרָב התפוח ( Apple scab) נגרמתע”י הפטרייה Venturiainaequalis ונחשבתלאחת ממחלות התפוח הקשות ביותר בישראל ובעולם ותוקפתעלים, חנטים ופירות.

ממשק ההדברה בישראל מבוסס על 9-14 ריסוסים בעונה, אך בשנים האחרונות גם מספר ריסוסים רבזה לא הדביר בהצלחה את המחלה במטעי התפוח. במסגרת מחקרשביצענו בשנים האחרונותהותאמה מערכת התרעה תומכת החלטה RIMpro שפותחה בהולנד ונבחנה בתנאי ישראל. המערכת מבוססת על חיזוי מזג אווירוהביולוגיה של הפטרייה, מתריעה על אירועי הדבקה ועזרת בקבלת החלטות הריסוס.

המחקר הוכיח את יעילות המערכת בניסויים, וכןבחלקות מסחריות בישראל. ריסוסים עלפי הנחיות RIMpro הדבירו את המחלה בדומה, או טוב יותר מהטיפול המשקי המקובל במטע. תזמון הריסוסים על פיRIMpro הפחית את מספר הריסוסים, ללא פחיתה ביעילות ההדברה. כיום נכנס השימוש במערכת RIMpro בהצלחה למספר משקים בגולן ובגליל ואנו עובדים על הרחבת השימוש למגדלים נוספים.

בשנתיים האחרונות בשיתוף פעולה עם פרי בראשית ומועצה אזורית גולן הפעלנו וריכזנו מערך הדברה אזורי הנעזר במערכת RIMpro להדברת הגרב, תוך שיתוף ידע ושימוש בעשר תחנות הפזורות ברחבי הגולן והגליל. עונת 2021 בפתח ואנו מקוים שגם השנה יעזרו מגדלי התפוח בצפון במערכת RIMpro להדברה מיטבית של הגרב.

למאמר המלא שפורסם בעלון הנוטע לחצו כאן…

Back To Top