skip to Main Content

עקרונות גידור המטע

בבואנו להתמודד עם נזקי חיות בר או עם נזקים הנגרמים כתוצאה מפעילות בני האדם, גידור המטע לא יהיה הצעד הראשון שיינקט, משום שעלות ההקמה והתחזוקה של הגדר עלולה להיות גבוהה מהנזק הנגרם למטע, ובנוסף לגידור ישנן עלויות סביבתיות ונופיות.

כאשר נוטעים נדרשים להתמודד עם נזקי חיות בר, יש לפנות ראשית לפקח נזקי טבע בחקלאות של רשות הטבע והגנים או לנציג השירותים להגנת הצומח, מנהל תחום חולייתנים וחלזונות ביחידה לאבחון נגעי צמחים. במקרה של כניסת אנשים לא מורשים, הפעולה הראשונה שתינקט תהיה פנייה לגורמי האכיפה ולמועצה המקומית. בשונה מנזקי חיות בר, גידור מטעים כנגד גניבות הינו לעתים קרובות תנאי הכרחי להמשך הפעילות החקלאית.

אם לאחר חשיבה כוללת ותכנון תתקבל המסקנה שהקמת גדר היא דרך הפעולה המיטבית, ניתן להסתייע במידע המרוכז בחוברת זו, הכולל את סוגי הגדרות, התאמת הגדר לבעלי החיים שבשטח, דרכי חדירתם, הנזק שהם מסבים, והנהלים הקשורים בגידור.

למאמר המלא באתר שה"מ לחצו כאן…

This Post Has 0 Comments

כתיבת תגובה

Back To Top