skip to Main Content
צילום: יהודה וינברג

מענק פיצוי תשתיות במקרה של גריעות משטחי מרעה להכשרת קרקע לחקלאות בגולן

רשות מרעה במשרד החקלאות, מועצה אזורית גולן דרך היחידה לחקלאות וחדשנות במכון שמיר ונציגות מגדלי המרעה בגולן (אגודת מרעה) פונים בזאת למגדלים שלהם שטחי מרעה ברמת הגולן להגיש בקשה למענק פיצוי בעקבות פגיעה בתשתיות בשטחי המרעה אשר נגרמו כתוצאה מהכשרת…

צילום: יהודה וינברג

הרחקת זרחן משפכי רפתות ומי קולחין ברמת הגולן על ידי ספיחה ושיקוע לפיתוח חקלאות בת קיימא ומניעת זיהום סביבתי

עודפי חומרי הזנה כגון חנקן וזרחן עלולים לגרום לעידוד גידול אינטנסיבי של אצות בגופי מים, דבר העלול להביא לקריסת המערכת האקולוגית ולפגוע בבע"ח אחרים המסתמכים על מערכת אקולוגית זו. יישובי הגולן מייצרים מעל 2 מלמ"ק שפכים בשנה, מזה כמיליון מ"ק…

שימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספוא

בנוסף לשימוש של צמח הקינואה למאכל אדם, בעשור האחרון נבחן השימוש בצמח כגידול חדש למספוא בדרום אמריקה, באירופה, ובשנתיים האחרונות אף בישראל, זאת בשל יתרונותיו החקלאיים: ניצולת מים גבוההרמות יבול גבוהותקצב גידול מהירתכולת חלבון גבוההיכולת שימור כתחמיץאיכות מספוא גבוהה יתרונות…

Back To Top