skip to Main Content

ייעול ממשק להדברת מחלת גרב התפוח בישראל באמצעות מערכת תומכת החלטה

צוות המחקר: משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, דוד בורג/מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה, קצרין אמוץ פרבר,אביעד שחר, שמואל עובדיה מחלת גָּרָב התפוח ( Apple scab) נגרמתע"י הפטרייה Venturiainaequalis ונחשבתלאחת ממחלות התפוח הקשות ביותר בישראל ובעולם ותוקפתעלים, חנטים ופירות. ממשק…

Back To Top